GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Phước Lợi, Ô Lâm, Tri Tôn, An Giang

Email: c2olamtt@angiang.edu.vn

Điện thoại: 02963.873.245

Trường THCS Ô Lâm được thành lập từ năm học 1999-2000 cho đến nay được 20 niên học. Qua quá trình xây dựng và phát triển, dù được sự quan tâm đầu tư ngày càng nhiều từ các cấp chính quyền, của lãnh đạo ngành, của Cha mẹ học sinh,... nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị vẫn còn khó khăn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên không đồng đều, học sinh vùng nông thôn ý thức tự học còn hạn chế, chất lượng giáo dục chưa cao.